INSTRUKTOR REKREACJI RUCHOWEJ - SAMOOBRONA


Instruktor Rekreacji Ruchowej Samoobrona posiada zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych umożliwiający mu planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć z wybranej specjalności Instruktor Rekreacji Ruchowej Samoobrona programuje i realizuje zajęcia lub imprezy sportowe w wybranych specjalnościach oraz wszechstronnie oddziałuje na podopiecznych.

Po ukończeniu kursu  i pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego, absolwenci są przygotowani do pracy np. w obiektach i ośrodkach sportowo-rekreacyjnych, fitness klubach, ośrodkach wypoczynku, na obozach sportowych i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego, w miejskich i gminnych ośrodkach kultury, gdzie oferowane są zajęcia ruchowe. Ponadto kursant otrzymuje po zdanym egzaminie zaświadczenie i legitymację instruktora rekreacji ruchowej – samoobrona w języku polskim i angielskim. Zaświadczenie wystawiane jest max. w ciągu 2-3 TYGODNI od zdania egzaminu!

Cele zajęć:
-zdobycie wiedzy teoretycznej związanej z daną wybraną dyscypliną rekreacji ruchowej,
-podniesienie sprawności indywidualnej,
-opanowanie metodyki nauczania,
-opanowanie wiedzy z zakresu prowadzenia zajęć rekreacyjnych,
-opanowanie wiedzy z zakresu organizacji imprezy rekreacyjnych,
-przygotowanie uczestników do prowadzenia zajęć rekreacyjnych,
Obecny nowy program obejmuje w sumie 60 h, (zajęcia praktyczne z elementami teoretycznymi).

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Opis Kierunku:
Kurs ma charakter praktyczny, zawiera z elementy (przedmioty teoretyczne). Część specjalistyczna
(praktyczna) typowa jest dla danej dyscypliny kierunkowej.
Zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych warunkujących uzyskanie stopnia instruktora rekreacji
ruchowej w danej dyscyplinie (wybranej z listy).

Warunki przystąpienia do kursu:
- wykształcenie co najmniej na poziomie średnim (ogólnokształcące lub techniczne),
- ukończone 18 lat

Czas trwania:
Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele).
Kurs obejmuje 60 godzin, czyli 4 weekendy.

Termin rozpoczęcia:

W zależności od zebrania minimalnej grupy (ok. 15 os.), prowadzona jest rekrutacja ciągła.

Świadectwo ukończenia:
Po ukończeniu cz. specjalistycznej (integralnej części kursu) kursant otrzymuje Legitymację
Instruktora Rekreacji Ruchowej Samoobrona

Kierownik Kierunku:
Specjalista Trener Instruktor z danej dyscypliny.

Koszt uczestnictwa - cały Kurs:
1250 zł., opłata jednorazowa lub dwie raty, I rata płatna przed rozpoczęciem zajęć, II rata płatna do
końca trwania Kursu
800 zł, dla osób stowarzyszonych w Krav Maga Polska

Informacje dotyczące wpłat:
Radomskie Centrum Krav Maga Dariusz Kołodziej
26 – 600 Radom ul. Padewska 3/82
NIP 524-182- 23-73
Tel. 605-675- 023
e-mail:kravmaga@wp.pl
Konto:
PKO S.A.
97-1240- 1789-1111- 0010-1700- 6722