SZKOLENIE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WPIS NA LISTĘ KWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW OCHRONY

CZAS TRWANIA KURSU: 3 miesiące (dziesięć zjazdów sobotnio-niedzielnych)
OGÓLNA LICZBA GODZIN: 245 h
KOSZT KURSU: 1200 zł

Po zakończeniu kursu uczestnik otrzyma:
Świadectwo Ukończenia szkolenia potwierdzające przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia, zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 grudnia 2013 w sprawie wymagań w zakresie szkoleń i kursów potwierdzających
przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia (Dz.U. poz.1688).

Szkolenie obejmuje następujące obszary tematyczne:

 • wybrane zagadnienia dotyczące ochrony osób i mienia,
 • wybrane elementy prawa karnego, prawa wykroczeń, prawa karnego procesowego, prawa cywilnego i prawa pracy,
 • wybrane zagadnienia psychologii,
 • etykę pracownika ochrony, Image
 • zasady udzielania pomocy przedlekarskiej,
 • taktykę wykonywania zadań ochrony mienia,
 • wyszkolenie strzeleckie (budowa i zasada działania broni oraz trening strzelecki),
 • samoobrona i techniki interwencji,
 • posługiwanie się środkami przymusu bezpośredniego (pałka wielofunkcyjna typu „Tonfa”, pałka teleskopowa „Baton”, Kajdanki.

Kurs kończy się uzyskaniem uprawnień umożliwiających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony.

Zasady rekrutacji:
Na kurs można uczęszczać przed ukończeniem 21 lat natomiast o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony można ubiegać się  dopiero w momencie ukończenia 21 lat.

Dokumenty wymagane od kandydata na kurs:

 • wniosek o przyjęcie na kurs na formularzu wewnętrznym placówki;
 • kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na kurs poświadczoną za zgodność z oryginałem przez pracownika rekrutacji;
 • potwierdzenie dokonania wpłaty I raty za szkolenie (opłaty należy dokonać na konto placówki)

Oprócz złożenia powyższych dokumentów kandydat zobowiązany jest do zapoznania się i podpisania umowy o warunkach kształcenia na szkoleniu.